Projekty UE

10 kwietnia 2019

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój_Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

TYTUŁ PROJEKTU: „Innowacyjna technologia produkcji długowiecznych pokryć dachowych, wykorzystująca powłoki proszkowe zawierające nanokompozyty polimerowe”

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest opracowanie technologii NANO PROTECTION TECHNOLOGY pozwalającej na produkcję pokryć dachowych o zwiększonej trwałości oraz umożliwiającej obniżenie odpadowości, dzięki zastosowaniu połączenia długich pasów blachy i małych paneli pokrytych innowacyjną powłoką wykorzystującą nanokompozyty polimerowe.

PLANOWANY EFEKT PROJEKTU
Efektem realizacji projektu będzie opracowanie niskoodpadowej technologii produkcji pokryć dachowych z powłoką wykorzystującą nanokompozyty polimerowe, wzmacniające: odporność na działanie promieniowania UV, żywotność oraz trwałość.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 2 366 374,41 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 1 800 897,61 zł


Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój_Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

TYTUŁ PROJEKTU:
„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań poprzez pozyskanie proinnowacyjnych usług doradczych w Renata Pietryka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mansard-Bis”

CEL PROJEKTU
Zwiększenie potencjału do wdrożenia, a w następstwie tego wdrożenie we własnym przedsiębiorstwie innowacji technologicznych i nie technologicznych. Rezultatem projektu będzie pozyskanie wsparcia doradczego oraz wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej i procesowej. Przedmiotowe innowacje technologiczne są związane z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa polegającymi na poszerzeniu oferty produktowej, zwiększenie konkurencyjności oraz stworzeniu nowych rynków zbytu. Skorzystanie z oferty usług doradczych proinnowacyjnych oferowanych przez IOB pozwoli – w sposób profesjonalny oraz zoptymalizowany organizacyjnie i ekonomicznie – zwiększyć innowacyjność jego przedsiębiorstwa.

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR: POIR.02.03.01-18-0005/17

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 369 000,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 210 000,00 zł