Projekty UE

10 kwietnia 2019

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój_Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

TYTUŁ PROJEKTU: „Innowacyjna technologia produkcji długowiecznych pokryć dachowych, wykorzystująca powłoki proszkowe zawierające nanokompozyty polimerowe”

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest opracowanie technologii NANO PROTECTION TECHNOLOGY pozwalającej na produkcję pokryć dachowych o zwiększonej trwałości oraz umożliwiającej obniżenie odpadowości, dzięki zastosowaniu połączenia długich pasów blachy i małych paneli pokrytych innowacyjną powłoką wykorzystującą nanokompozyty polimerowe.

PLANOWANY EFEKT PROJEKTU
Efektem realizacji projektu będzie opracowanie niskoodpadowej technologii produkcji pokryć dachowych z powłoką wykorzystującą nanokompozyty polimerowe, wzmacniające: odporność na działanie promieniowania UV, żywotność oraz trwałość.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 2 366 374,41 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 1 800 897,61 zł


Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój_Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

TYTUŁ PROJEKTU:
„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań poprzez pozyskanie proinnowacyjnych usług doradczych w Renata Pietryka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mansard-Bis”

CEL PROJEKTU
Zwiększenie potencjału do wdrożenia, a w następstwie tego wdrożenie we własnym przedsiębiorstwie innowacji technologicznych i nie technologicznych. Rezultatem projektu będzie pozyskanie wsparcia doradczego oraz wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej i procesowej. Przedmiotowe innowacje technologiczne są związane z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa polegającymi na poszerzeniu oferty produktowej, zwiększenie konkurencyjności oraz stworzeniu nowych rynków zbytu. Skorzystanie z oferty usług doradczych proinnowacyjnych oferowanych przez IOB pozwoli – w sposób profesjonalny oraz zoptymalizowany organizacyjnie i ekonomicznie – zwiększyć innowacyjność jego przedsiębiorstwa.

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR: POIR.02.03.01-18-0005/17

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 369 000,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 210 000,00 zł


Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój_Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

TYTUŁ PROJEKTU:
„Zwiększenie aktywności gospodarczej firmy Renata Pietryka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mansard-Bis” na rynkach międzynarodowych”

CEL PROJEKTU
Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji związanego z wprowadzeniem obecnych produktów: blachodachówka modułowa MANSARD oraz system rynnowy MANSARD na nowe rynki zagraniczne, co przełoży się na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy Wnioskodawcy na nowych rynkach zagranicznych, wzrost przychodów firmy oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Powodem wejścia na ścieżkę internacjonalizacji jest atrakcyjność rynków zagranicznych, niewykorzystane zdolności produkcyjne oraz chęć wykorzystania przewag konkurencyjnych firmy na rynkach zagranicznych.

PLANOWANY EFEKT
Zwiększenie aktywności gospodarczej firmy Wnioskodawcy na nowych rynkach zagranicznych, wzrost przychodów firmy oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 710 050,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 607 700,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 486 160,00 zł


Fundusze Europejskie Polska Wschodnia_Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.1 Wdrożenie innowacji przez MŚP

TYTUŁ PROJEKTU:
„Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych blach profilowanych PMP”

CEL PROJEKTU
Wdrożenie przez Wnioskodawcę wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej – blachy profilowanej PMP. W wyniku wprowadzenia innowacji produktowej ulegnie rozszerzeniu struktura asortymentowa o nowy produkt, który pod względem technologicznym i przeznaczenia będzie się wyróżniał na tle konkurencji na rynku międzynarodowym. W wyniku rozwoju produkcji nastąpi dywersyfikacja działalności firmy i rozszerzenie asortymentu o nowy produkt. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa i jego kooperantów oraz umożliwi im pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku międzynarodowym. Celem projektu jest również wzrost eksportu oraz rozwój współpracy w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 1 717 392,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 1 256 400,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 888 480,00 zł