Polityka prywatności, RODO

3 października 2023

 

Postanowienia Ogólne
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych
Administratorem danych jest MANSARD-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, ul. Al. Wojska Polskiego 74, 38-500, poczta Sanok, NIP 6871980631, Regon 525767399, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001045683

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mansard.pl, adres korespondencyjny „RODO”, jest MANSARD-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, ul. Al. Wojska Polskiego 74, 38-500, poczta Sanok

Cel i zakres zbierania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika Serwisu Internetowego za pomocą formularza kontaktowego, a w szczególności na pytania dotyczące oferty Administratora.

Administrator ma prawo powierzania danych osobowych podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje cele przetwarzania danych osobowych określone w niniejszej polityce,
a w szczególności pracownikom, zleceniobiorcom, a także innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w tym w szczególności hostingodawcy strony internetowej. Administrator zapewnia zachowanie ochrony danych osobowych powierzonych tym podmiotom na zasadach określonych
w niniejszej polityce oraz w przepisach obowiązującego prawa.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wykonania zobowiązania jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu podejmowania działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą, przed zawarciem umowy jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

Administrator ma prawo również przetwarzać dane osobowe, niezależnie od udzielonej zgody,
w sytuacji, gdy:

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@mansard.pl

W przypadku wycofania zgody może zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie
w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą.

Usunięcie danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła skutecznie zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego;

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 Ograniczenie przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć przechowywanie danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

Jeżeli na mocy wyżej wymienionego żądania przetwarzanie danych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

Facebook – cel i podstawa prawna przetwarzania
Jako Administrator posiadamy profil publiczny na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/MANSARDPL/?locale=pl_PL . W związku z tym przetwarzamy dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilu. Przetwarzane są również w celu przedstawianie użytkownikom portalu informacji o realizowanych przez nas inicjatywach oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług.


Przetwarzanie danych osobowych pracowników kontrahentów/klientów
W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, pozyskiwane są od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (na przykład osoby uprawnione do kontaktu, składające lub odbierające zamówienia) Zakres pozyskiwanych danych jest w każdym przypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy.
Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz jego kontrahenta/ klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu stronom prawidłowego wykonania umowy. W tym przypadku dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy jednak tylko w zakresie niezbędnym do jej realizacji (np. realizacja dostawy).
Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

Zmiany polityki prywatności

  • Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 29.09.2023 r.
  • Polityka podlega cyklicznym przeglądom i jeżeli jest to konieczne podlega aktualizacji.